Cookies

Privacy statement - Werken bij EuroParcs

Privacy statement  - Werken bij EuroParcs

EuroParcs B.V., gevestigd aan Oude Apeldoornseweg 48 7333 NS Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Bezoek- en postadres: Oude Apeldoornseweg 48 7333 NS Apeldoorn Telefoonnummer: 088-0708090 Email: personeelszaken@europarcs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

EuroParcs B.V. verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt tijdens het sollicitatieproces. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht (optioneel)

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • De door je opgestuurde documenten (zoals je CV en motivatiebrief)

Wij vragen je om vooraf de niet gevraagde gegevens uit de bestanden te halen, denk hieraan aan je BSN of eventuele gegevens van referenties op je CV. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je solliciteert en je 16 jaar of jonger bent, heb je toestemming nodig van je ouder(s)/voogd. Zij moeten deze privacy statement gelezen hebben, voordat zij akkoord gaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EuroParcs B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verwerken van je sollicitatie en je hiervan op de hoogte te houden.

  • Het, met toestemming, aanbieden van soortgelijke vacatures in de toekomst, door je gegevens toe te voegen aan onze databank.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EuroParcs B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Voor de verstrekte gegevens die jij hebt opgegeven tijdens het sollicitatieproces hanteren wij een bewaartermijn van vier weken, startende op het moment wanneer de procedure is afgerond. Hierbij kan je denken aan wanneer je wordt aangenomen of afgewezen, ook wanneer de procedure, om welke reden dan ook, vroegtijdig wordt beëindigd. Indien je wenst dat wij je op de hoogte houden van vergelijkbare vacatures, wordt, met je toestemming, deze periode verlengt tot maximaal één kalenderjaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

EuroParcs B.V. verstrekt geen gegevens aan derden. Wanneer, voor de uitvoering van de doelen die vermeld zijn, dit nodig blijkt, vragen wij hier vooraf toestemming voor.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor het Cookiebeleid van EuroParcs B.V. verwijzen wij je door naar https://www.europarcs.nl/privacy-statement. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door EuroParcs B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar personeelszaken@europarcs.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek . 

EuroParcs B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EuroParcs B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze HR-afdeling via personeelszaken@europarcs.nl of de functionaris voor de gegevensbescherming, diens gegevens staan hieronder:

Ester Hetem is de Functionaris Gegevensbescherming van EuroParcs B.V.. Zij is te bereiken via ester.hetem@europarcsgroup.nl